BAŞVURU VE SÜREÇ

BAŞVURU KOŞULLARI

Teknoloji odaklı iş fikrine sahip, girişimini kurma konusunda motivasyonu yüksek, TÜBİTAK BİGG desteği kapsamında TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Çağrısında belirtilen ve aşağıdaki koşulları sağlayan herkes BİGG’e başvurabilir:

Programa ön başvuru tarihi itibariyle örgün öğrenim veren üniversitelerin;

1)Herhangi bir lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek öğrenci,

2)Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrencisi,

3) Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden herhangi birini en çok 10 yıl önce almış kişi  aşağıdaki şartları taşıması halinde başvuru yapabilecektir.

Daha önce BİGG destek programının 2. Aşaması kapsamında ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteğinden sermaye desteği almamış olmak,

BİGG’e başvuru yaptığı tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almıyor olmak.

Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması halinde, başvuru esnasında pasaport numarasını belirtilmesi gerekmektedir.

Başvurular doğrudan TÜBİTAK’a değil, girişimci aday tarafından seçilecek bir uygulayıcı kuruluşa online olarak yapılmaktadır.  Akdeniz TTO’da, girişimcileri BiGG Programının 2. Aşamasına hazırlayan ve TÜBİTAK tarafından seçilen 30 Uygulayıcı Kuruluştan birisidir.

BİGG Akdeniz’e başvurmak için tıklayınız.

Diğer uygulayıcı kuruluşlar için TÜBİTAK’ın resmi sitesini ziyarete ediniz.

GEREKLİ BELGELER

Değerlendirmeler sonucu BiGG AKDENİZ programına KABUL edilen girişimcinin aşağıdaki belgeleri tarafımızla paylaşması gerekmektedir.

1.Lisans öğrencileri için, ilgili üniversitenin yetkili birimlerinin TÜBİTAK’a hitaben düzenledikleri bir yazıyla, ön başvuru tarih aralığında 1 yıl içinde mezun olabileceklerini
gösterir belge,

2.Lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için diploma veya çıkış belgesinin aslı ya da noter onaylı kopyası,

3.Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ön başvuru tarih aralığında alınmış öğrenci belgesinin aslı,

4.Ön başvuru tarih aralığında imzalanan taahhütname. (Şartları kabul ettiğine dair belge),

Ayrıca, öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar, YÖK’ten alacakları denklik belgesinin aslı veya noter onaylı kopyasını, ön başvuru tarih aralığında Uygulayıcı Kuruluşa ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bu belgelerin sağlanmaması veya eksik olması halinde, girişimcinin Programa başvurusu kabul edilmeyecektir.

Programın 2. aşamasında iş planı başvuruları, girişimci tarafından Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden yapılır. Uygulayıcı

Kuruluşların PRODİS üzerinden onay verdiği girişimciler 2. aşamaya başvurabilirler

ÖNEMLİ NOT: Program kapsamında sunulan iş planı önerileri, insan katılımcılardan bilgi toplamayı gerektiren anket, mülakat, odak grup çalışması, deney vb. yollarla veri toplanmasını ve/
veya insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını ön görüyor ise Etik Kurul Onay Belgesi alınması gerekmektedir. Bu durumda 2. aşama başvurusu öncesinde ilgili kurumun İnsan Araştırmaları Etik Kurulu/Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurulları/Klinik Araştırmalar Etik Kurulu/Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan Etik Kurul Onay Belgesi alınması ve ilgili belgenin 2. aşama iş planı başvuru dosyasında sunulması gereklidir.

BİGG DESTEK MİKTARI, SÜRESİ VE KAPSAMI

TÜBİTAK tarafından yenilikçi girişimciye sağlanan destek üst limiti 200.000 TL ve destek süresi 18 ay’dır.

BİGG desteği TÜBİTAK tarafından girişimcilere sağlanan ilk destek olarak karşımıza çıkmaktadır. 1. Aşama ve 2. Aşama değerlendirmelerinde başarılı olan girişimciler BİGG sürecini başarılı bir şekilde bitirdikten sonra 24 ay içerisinde 3. Aşama olarak TÜBİTAK’ın 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına proje önerisi ile başvurarak 550.000 TL kadar destek almaya hak kazanabilmektedir.

SEÇİM KRİTERLERİ

Başvuru yapacağınız İş fikri 3 ana kriterde değerlendirmeye alınır:

1.İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü: İş fikrinin sonunda geliştirilecek ürün/hizmetin yurtiçi ve yurtdışı pazardaki benzerlerine göre öngörülen farklılıkları, üstünlükleri, fikri mülkiyet potansiyeli değerlendirilecektir.

2.İş planının uygunluğu ve yapılabilirliği: Başvuru sahibinin tek başına mı yoksa bir takımla mı beraber çalıştığı, iş fikrinin hayata geçirilmesinde ihtiyaç duyulacak teknik altyapıya sahip olup olmadığı değerlendirilecektir. Ayrıca iş fikrinin teknolojik olarak yapılabilirliği ve hangi aşamada olduğu da göz önüne alınacaktır.

3.İş planının ticarileşme potansiyeli: Geliştirilecek ürün / hizmet pazar büyüklüğü ve ticarileşme potansiyeli açısından değerlendirilecektir.

İş fikri başvuruları sistematik bir şekilde değerlendirilecek ve diğer aşamalara kabul edilecektir. Reddedilen projelere e-mail ile geri bildirim yapılacaktır.  İş fikrinin değerlendirilmesi aşamalarında detaylı bilgi gerektiren projelerden de bu bilgi rica edilecektir.

Çağrı Dokümanını Görmek İçin Tıklayınız

Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçiniz.

Merve BİLGEN ÇIKDIN / Hamit Beran GÜNCE

Akdeniz TTO/ Caretta Ön Kuluçka

mervebilgen@akdeniz.edu.tr /hamitgunce@akdeniz.edu.tr

+90 242 227 7862 | +90 242 227 6380 Dahili: 1365/ 1391